Sep 11, 2023

Utnyttja Rot-avdrag och sänk dina flyttkostnader

När du köpen entjänst som flytt, flytthjälp, flyttstädning eller magasinering, har du rätt attgöra en skatteavdrag på arbetskostnaderna.

Utnyttja Rot-avdrag och sänk dina flyttkostnader

Kontakta Oss

MT: +46(0)768 429 088
Telefon: 0444 66 33
Adress: Rådmansvägen 6, 291 65 Kristianstad
info@mcdf.se

Kontakta Oss

När du köpen entjänst som flytt, flytthjälp, flyttstädning eller magasinering, har du rätt attgöra en skatteavdrag på arbetskostnaderna.

Men först, Vad är Rut-avdrag ochskattereduktion?

Rutavdrag – även stavat RUT-avdrag (förkortning för rengöring, underhåll och tvätt) – är ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster.Här räknas flyttjänster somflytthjälp, flyttstädning ochmagasinering in.

Skattereduktion innebär att den summa skatt du ska betala reduceras, alltså minskas. Genom att utnyttja rutavdraget kan duspara pengar när du skaflytta.

Har jag rätt till rut?

För att du ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkorvara uppfyllda:

•       Duska bo i bostaden där tjänsten utförs.

•       Du skafaktureras för tjänstenoch/eller ha utgiften för tjänsten.

•       Duska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag.

•       Duska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90% av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).

•       Duska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.

•       Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utförs före dödsfallet.

Om ni är två eller flera personer som gemensamt nyttjarbostaden kan ni dela på rutavdraget.Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden. Föratt få rutavdrag ska dufaktureras eller betala för arbetet.

Vad får jag ha Rut-avdrag för?

Arbetskostnad

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag och företaget får dra av högst 50 procent av kostnaden för godkända arbeten i rutavdrag. Det är bara arbetad tid på plats hos dig som ger rätt till rutavdrag. Undantaget är tvätt vid tvättinrättning, då arbetet utförts utanför hemmet.

Materialkostnader

 

Materialkostnaden får inte ligga till grundför rutavdrag – den ska du betala i sin helhet till företaget. Företaget får inte ge digett lägre pris påmaterialet än vad de har betalat iinköpspris.

Material som hyrseller leasas ger inte heller rätt till rutavdrag.

 

Övriga kostnader

 

Övriga kostnadersom utföraren har i samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Dessa kostnader ska dubetala i sin helhet till företaget. Företaget kan till exempel ha övriga kostnader för restid till och från dig samt vid materialinköp och bortforsling av avfall kostnad permil för bilar och andratransportfordon, inklusive till exempel drivmedel, skatt och försäkring logi och traktamente maskiner, utrustning ochavfallshantering administration.

Företaget får inte bjuda dig på exempelvisreskostnaden. Om företaget inte tar betaltför resorna anser Skatteverket att de ingår i kostnaden förarbete, och vi kan då betalaut ett lägre belopp än den begärda skattereduktionen.